ECHO (Kummissjoni Ewropea)

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa

Id-dipartiment tal-Għajnuna Umanitarja u tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni Ewropea (ECHO), li qabel kien magħruf bħala l-Uffiċċju tal-Komunità Ewropea għall-Għajnuna Umanitarja, huwa dipartiment tal-Kummissjoni Ewropea għall-għajnuna umanitarja barra l-Ewropa u għall-protezzjoni ċivili.

Fl-2013, l-UE ipprovdiet € 1.35 biljun għal sokkors ta’ emerġenza permezz tal-ECHO.[1] L-UE kienet it-tieni l-akbar donatur ta’ assistenza umanitarja kull sena mill-2000 (id-dejta hija disponibbli sal-2012). Flimkien mal-Istati Membri tagħha, hija l-akbar donatur fid-dinja ta’ għajnuna umanitarja, billi pprovdiet aktar minn 50% tal-għajnuna umanitarja totali fl-2009.[2]Proġetti ffinanzjati mill-ECHO jaffettwaw lil aktar minn 120 miljun ruħ f’90 pajjiż kull sena.[3]

Għall-interventi umanitarji tiegħu, l-ECHO ma jimplimentax programmi ta’ assistenza huwa stess, iżda jiffinanzja l-operazzjonijiet permezz ta’ netwerk ta’ aktar minn 200 imsieħeb (NGOs, aġenziji tan-NU, u organizzazzjonijiet internazzjonali bħas-Salib l-Aħmar / Moviment tan-Nofs Qamar l-Aħmar).[4] Fl-2013, l-ECHO kellu 44 uffiċċju lokali f’39 pajjiż, b’149 espert umanitarju internazzjonali u 315 membru nazzjonali tal-persunal. L-uffiċċji lokali jipprovdu analiżi aġġornata tal-bżonnijiet eżistenti u previsti f’pajjiż jew reġjun partikolari, jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ intervent u żvilupp tal-politika, jipprovdu appoġġ tekniku operazzjonijiet iffinanzjati mill-ECHO, u jiżguraw monitoraġġ xieraq ta’ dawn l-interventi u jiffaċilitaw il-koordinament tad-donaturi fil-livell prattiku.[5]

Minbarra li jipprovdi finanzjament għall-għajnuna umanitarja, l-ECHO huwa wkoll responsabbli għall-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili. Imwaqqaf fl-2001, il-Mekkaniżmu jrawwem kooperazzjoni fost l-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni ċivili madwar l-Ewropa. Bħalissa 31 pajjiż huma membri tal-Mekkaniżmu; it-28 Stat Membru tal-UE flimkien mal-Iżlanda, in-Norveġja, u l-eks Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja. Il-mekkaniżmu twaqqaf biex jippermetti għajnuna kkoordinata mill-Istati Parteċipanti lill-vittmi ta’ diżastri naturali u kkaġunati mill-bniedem fl-Ewropa u bnadi oħra.

Wara li l-UE ngħatat il-Premju Nobel għall-Paċi fl-2012, il-Kummissjoni ta’ Barroso aċċettat il-flus tal-premju f’isem l-UE u allokathom għal inizjattiva ġdida msejħa Tfal tal-Paċi. Madwar €2 miljun twarrbu għall-proġetti tat-Tfal tal-Paċi fl-2013. Dawn żdiedu għal €4 miljun fl-2014.[6]

Storja[immodifika | immodifika s-sors]

L-Uffiċċju tal-Komunità Ewropea għall-Għajnuna Umanitarja (ECHO) ġie stabbilit fl-1992 mit-Tieni Kummissjoni ta’ Delors. Billi l-Komunità Ewropea ġiet abolita fl-2009, l-uffiċċju beda jsir magħruf bħala d-dipartiment għall-Għajnuna Umanitarja tal-Kummissjoni Ewropea jew l-Unjoni Ewropea, iżda żamm l-abbrevjazzjoni tiegħu ECHO.

Il-ħatra ta’ kummissarju ġdid fl-2010 b’portafoll għall-kooperazzjoni internazzjonali, għajnuna umanitarja u rispons għall-kriżijiet tikkorrispondi għall-artikoli 214 u 196 tat-Trattat ta’ Lisbona fejn l-għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili għandhom rwol sostenibbli. L-isem uffiċjali tal-ECHO ġie mibdul għal Direttorat Ġenerali għall-Għajnuna Umanitarja u l-Protezzjoni Ċivili.

It-trasformazzjoni tal-ECHO nkludiet il-moviment tal-unità tal-Protezzjoni Ċivili mid-DĠ għall-Ambjent għad-DĠ tal-ECHO. It-trasformazzjoni hija kkunsidrata bħala pass ‘il quddiem lejn kooperazzjoni aħjar u teħid ta’ deċiżjonijiet f’qasam fejn reazzjoni rapida tista’ ssalva ħajja.

Il-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili stabbilixxa wkoll il-ftuħ taċ-Ċentru ġdid ta’ Koordinazzjoni għal Rispons ta’ Emerġenza (ERCC), “hub” tal-protezzjoni ċivili għall-monitoraġġ ta’ diżastri u t-titjib fit-tħejjija u r-reżiljenza tal-pajjiżi suxxettibbli għal diżastri. L-aktar użu riċenti tal-mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili seħħ waqt l-għargħar fil-Bosnja-Ħerzegovina u s-Serbja.[7]

Mandat u Prinċipji[immodifika | immodifika s-sors]

Fil-qasam tal-għajnuna umanitarja, il-mandat tal-ECHO huwa li jipprovdi assistenza ta’ emerġenza u għajnuna (fil-forma ta’ oġġetti u servizzi) lill-vittmi ta’ kunflitt u ta’ diżastri naturali jew ikkaġunati mill-bniedem barra l-UE. Il-mandat tiegħu jestendi wkoll għal operazzjonijiet ta’ prevenzjoni ta’ diżastri u ta’ wara l-kriżi.

L-għajnuna umanitarja Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipji umanitarji tal-umanità, l-imparzjalità, in-newtralità u l-indipendenza. L-implimentazzjoni tagħha għalhekk tiddependi fuq l-applikazzjoni tad-dritt umanitarju internazzjonali (IHL).[8]

 • Umanità tfisser li s-sofferenza umana għandha tiġi indirizzata kull fejn din tkun tinstab, b'attenzjoni partikolari għal dawk l-aktar vulnerabbli.
 • Newtralità tfisser li l-għajnuna umanitarja m’għandha tiffavorixxi lill-ebda naħa f’kunflitt bl-armi jew tilwim ieħor.
 • Imparzjalità tfisser li l-għajnuna umanitarja trid tiġi pprovduta biss fuq il-bażi ta’ bżonn, mingħajr diskriminazzjoni.
 • Indipendenza tfisser l-awtonomija tal-objettivi umanitarji minn dawk politiċi, ekonomiċi, militari jew objettivi oħra.

Fl-2007, fuq l-inizjattiva tal-Kummissarju Louis Michel, il-Kummissjoni Ewropea adottat “Konsensus Ewropew dwar l-Għajnuna Umanitarja” li jikkostitwixxi l-ewwel test politiku ta’ referenza Ewropew dwar l-għajnuna umanitarja.[9] NGOs ipparteċipaw attivament għall-abbozzar tal-Konsensus Ewropew u dan jista’ jitqies bħala “l-aktar test komprensiv u l-eqreb pożizzjoni komuni għall-NGOs”.[10] Il-Konsensus Ewropew jirriafferma l-prinċipji umanitarji tal-umanità, imparzjalità u indipendenza. Jistipula wkoll li “l-għajnuna umanitarja mhijiex għodda ta’ ġestjoni għall-ġestjoni tal-kriżijiet”.

Fl-2012, l-ECHO żviluppa l-ewwel reviżjoni tal-Konsensus mit-twaqqif tiegħu, billi enfasizza l-ħtieġa għal sħubijiet aktar b’saħħithom permezz ta’ għażla ta’ kwalità tal-imsieħba u l-iżgurar ta’ kontabilità mtejba għaċ-ċittadini u l-partijiet interessati.[11]

Barra minn hekk, fl-2012, l-ECHO u donaturi oħra ħadmu mal-Kumitat Permanenti bejn l-Aġenziji (IASC) biex joħolqu l-Aġenda Trasformattiva. Il-prinċipji ta’ tmexxija umanitarja, responsabbiltà u koordinazzjoni ġew miftiehma biex itejbu l-ħeffa, l-effiċjenza u l-effikaċja tar-rispons umanitarju. Barra minn hekk, il-protezzjoni ċivili ġiet adottata bħala parti mill-mandat tal-ECHO biex jiġu żgurati kooperazzjoni u protezzjoni aħjar waqt diżastru fost il-pajjiżi terzi u reġjonali u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Leġiżlazzjoni[immodifika | immodifika s-sors]

Sa minn meta t-Trattat ta’ Lisbona daħal fis-seħħ, l-azzjoni ta’ għajnuna umanitarja tal-Unjoni Ewropea hija eskluża mill-Artikolu 214 tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.[12] L-għajnuna umanitarja hija kompetenza parallela komuni: dan ifisser li l-Unjoni tmexxi politika awtonoma, li la timpedixxi lill-Istati Membri milli jeżerċitaw il-kompetenzi tagħhom u lanqas tagħmel il-politika tal-Unjoni sempliċiment waħda “kumplimentarja” għal dawk tal-Istati Membri.[13]

Sa dakinhar, l-għajnuna umanitarja kienet ibbażata, awtomatikament, fuq l-Artikolu 179 tat-Trattat tal-KE (politika ta’ żvilupp). Kienet parti mill-portafoll tal-Kummissarju għall-Iżvilupp, l-ewwel Louis Michel u mbagħad Karel de Gucht waqt il-Kummissjoni I ta’ Barroso. It-Trattat ta’ Liżbona introduċa, għall-ewwel darba, l-għajnuna umanitarja bħala politika fiha nnifisha fit-Trattat tal-UE.

Kif definit fl-Artikolu 214, l-operazzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-għajnuna umanitarja huma maħsuba biex jipprovdu assistenza ad hoc u għajnuna għal popolazzjonijiet f’pajjiżi terzi li jkunu vittmi ta’ diżastri naturali jew ikkaġunati mill-bniedem. L-Artikolu 214 itenni wkoll il-prinċipji ta’ għajnuna umanitarja, dawn huma r-rispett għad-dritt internazzjonali u l-prinċipji tal-umanità, imparzjalità, newtralità u nondiskriminazzjoni.[14]

Fl-2013, il-Kummissjoni għaddiet leġiżlazzjoni ġdida dwar il-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili li jipprovdi koordinazzjoni aħjar u appoġġ biex tittejjeb l-effikaċja ta’ sistemi ta’ prevenzjoni, preparazzjoni, u rispons waqt diżastri. Il-leġiżlazzjoni stabbiliet ġabra volontarja ta’ kapaċitajiet u materjali ta’ rispons impenjati minn qabel, netwerk ta’ taħriġ għal dawk li jirrispondu l-ewwel, u approċċ ġdid għall-ġestjoni tar-riskji tad-diżastri minn 31 stat participant.[15]

It-Trattat ta’ Lisbona jintroduċi wkoll Korp Volontarju Ewropew ta’ Għajnuna Umanitarja (l-Artikolu 214 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE), li jippermetti lill-Ewropej li jixtiequ jkunu involuti direttament fl-azzjoni umanitarja biex jingħaqdu ...

Voluntiera Tal-Għajnuna Tal-UE[immodifika | immodifika s-sors]

Il-Kummissjoni Ewropea stipulat inizjattiva biex jinħolqu aktar minn 18,000 pożizzjoni għaċ-ċittadini biex jagħmlu volontarjat madwar id-dinja f’sitwazzjonijiet umanitarji bejn l-2014 u l-2020. L-inizjattiva tħarreġ lill-voluntiera flimkien fi programm Ewropew ta’ taħriġ qabel l-iskjerament mal-organizzazzjonijiet umanitarji ċċertifikati.[16] Appoġġ finanzjarju, li jiffoka fuq l-iżvilupp tar-reżistenza u l-kapaċità tal-protezzjoni ċivili, ġie miftiehem għal ħames proġetti pilota li jinvolvu madwar 150 voluntier fl-2012.

Il-Parlament Ewropew (PE) ivvota favur l-inizjattiva fi Frar 2014. Il-pożizzjonijiet tal-voluntiera jinkludu l-iskjerament għal operazzjonijiet umanitarji ffinanzjati mill-UE madwar id-dinja, li jaħdmu fl-organizzazzjonijiet umanitarji ġewwa l-UE, jew l-assistenza ta’ operazzjonijiet online mid-dar.[17]

NGOs li jieħdu sehem jgħaddu minn proċess ta’ ċertifikazzjoni sabiex jiġi żġurat li dawn jikkonformaw mal-istandards Ewropej għall-ġestjoni ta’ voluntiera.

Baġit[immodifika | immodifika s-sors]

Fl-2013, il-baġit tal-għajnuna tal-ECHO ammonta anqas minn wieħed fil-mija tal-baġit kollu tal-UE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea użat ir-riżerva tagħha ta’ għajnuna ta’ emerġenza biex tirrispondi għal kriżijiet u diżastri mhux mistennija. Il-baġit bil-fondi ta’ riżerva ammonta għal € 1.35 biljun fl-2013. Fir-rigward tal-għajnuna umanitarja, l-ECHO ipprovda assistenza umanitarja għal aktar minn 124 miljun ruħ f’90 pajjiżi terzi, li minnhom 39 kienu nnominati bħala pajjiżi f’sitwazzjoni ta’ kriżi. Fir-rigward tal-protezzjoni ċivili, il-mekkaniżmu ta’ protezzjoni ċivili kien attivat 36 darba fl-2013 għall-kriżijiet ġewwa u barra l-UE.

L-akbar sehem ta’ finanzjament huwa għall-ikel u n-nutrizzjoni (40%). Is-settur tas-saħħa u dak mediku (inkluż appoġġ psikosoċjali) (13%), l- Ilma u Sanità (13%), ix-Xelter (19%) u l-Protezzjoni (7%) huma l-oqsma oħra ewlenin ta’ attivitajiet. L-ECHO alloka 3% tal-baġit tal-2013 għat-Tħejjija għad-diżastri, imnaqqas mill-2012. Il-Protezzjoni Ċivili irrappreżentat 2% tal-baġit. Fl-2013, 40% tal-baġit marru għall-Afrika u 18% għall-Ażja, l-Amerika Latina, il-Karibew u l-Paċifiku, u 32% għal-Lvant Nofsani u l-Mediterran.[18]

L-għajnuna għall-iżvilupp laħqet massimu storiku fl-2010. Flimkien mal-għajnuna mogħtija mill-Istati Membri individwalment, l-Unjoni hija l-akbar donatur fid-dinja. Mid-€ 9.8 biljun ta’ għajnuna umanitarja dinjija pprovduta fl-2010, madwar 41% ingħatat mill-UE.[19]

Il-baġit adottat għall-2014 għandu kważi € 1 biljun f’impenji għall-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili.[20]

Strateġija[immodifika | immodifika s-sors]

L-ECHO għandu mandat biex isalva u jippreserva l-ħajja f’emerġenza u f’sitwazzjonijiet immedjati wara l-emerġenza, kemm jekk dawn ikunu naturali jew ikkaġunati mill-bniedem. Abbażi ta’ dawn il-prinċipji, il-Kummissjoni hija impenjata li kull sena tipprepara dokument ta’ Strateġija biex tikkoordina u tipprogramma l-attivitajiet b’mod effiċjenti u b’mod xieraq billi jiġi adottat approċċ imparzjali bbażat fuq il-bżonnijiet.

Fl-2013, l-ECHO ippjana li jiffoka l-għajnuna umanitarja tiegħu fi kważi 90 pajjiż. Huwa identifika l-akbar ħames operazzjonijiet umanitarji bħar-reġjun Sahel tal-Afrika tal-Punent, inkluż aktar rispons għall-kunflitt fil-Mali (€ 82 miljun), is-Sudan u s-Sudan t'Isfel (€ 80 miljun), ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (€ 54 miljun), il-Pakistan (€ 42 miljun) u s-Somalja (€ 40 miljun). Barra minn hekk, 40% tal-assistenza umanitarja tal-ECHO huwa destinat għall-Afrika Sub-Saħarjana.[21]

Il-baġit ta’ riserva ġie utilizzat sabiex jirrispondi għall-kriżijiet umanitarji kbar fis-Sirja, il-Mali, is-Sahel, is-Sudan t'Isfel, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Mjanmar, u il-Filippini. L-ECHO jiffinanzja wkoll kriżijiet minsija, bħal fil-Bangladexx, fil-Kolombja, il-Jemen, l-Alġerija, il-Pakistan, u l-Mjanmar.

Opinjoni pubblika[immodifika | immodifika s-sors]

Stħarriġ speċjali tal-Eurobarometer dwar l-għajnuna umanitarja mmexxi fl-2012 jiżvela s-sens għoli ta’ solidarjetà fost iċ-ċittadini Ewropej lejn vittmi ta’ kunflitti u diżastri naturali barra l-fruntieri tagħhom, b’9 minn 10 ċittadini jaħsbu li “huwa importanti li l-UE tiffinanzja l-għajnuna umanitarja barra l-fruntieri tagħha”u 8 minn 10 jemmnu li “azzjoni koordinata tal-protezzjoni ċivili tal-UE hija aktar effettiva minn azzjoni individwali tal-pajjiżi”.[22]

Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]

 1. ^ ECHO Humanitarian Aid Factsheet 2013 [1]
 2. ^ Global Humanitarian Assistance website [2]
 3. ^ ECHO Annual Report 2012 [3]
 4. ^ L-Għajnuna Umanitarja, [4]
 5. ^ ECHO Field Network [5], ECHO, retrieved 29-07-2014.
 6. ^ EU dedicates its Nobel Peace Prize to Education projects for Children in Conflict. Retrieved 27-06-14.
 7. ^ EU Civil Protection [6] Retrieved 23-07-2014.
 8. ^ Summaries of the EU legislation [http:/ / europa. eu/ legislation_summaries/ glossary/ humanitarian_aid_en. htm]
 9. ^ European consensus on humanitarian aid, [7], Retrieved 2014-07-03
 10. ^ Pierre Salignon, "L'Europe humanitaire en question(s)" [8], Humanitaire, 19, Été 2008. 2009-10-23. Retrieved on 2012-01-16
 11. ^ Annual Report on the Implementation of the European Consensus on Humanitarian Aid – 2012 [9]
 12. ^ Treaty on the functioning of the European Union, [10]
 13. ^ It-Trattat ta’ Liżbona: Mistoqsijiet u tweġibiet, [11]
 14. ^ L-Għajnuna Umanitarja, [12]
 15. ^ Trend, Eastern Partnership countries to gather for civil protection meeting, 10-06-14. Retrieved 27-06-14.
 16. ^ EU Aid Volunteers: Commission proposes new global humanitarian initiative [13]
 17. ^ New EU aid volunteers program to make a 'concrete, positive difference' [14], Richard Jones, Devex. 2014-02-26. Retrieved 2014-06-23.
 18. ^ ECHO 2013 Annual Report [15]
 19. ^ ECHO, ECHO's finances
 20. ^ ECHO, Humanitarian aid and civil protection – 2014 Adopted budget
 21. ^ Where the European Commission's humanitarian aid will go in 2013 [16],10-01-2013. Retrieved 27-06-2014.
 22. ^ Eurobarometer survey on humanitarian aid: Europeans care – and endorse the Commission's mandate [17], European Commission. 2012. Retrieved 23-07-2014