Diskussjoni:Herbert Ganado

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search

If there is no answer available for the xxxFIXME at the end of the article, how about changing it to "ta' dak iż-żmien" instead of having the dates? MaltaGirl 12:20, 12 Ġun 2005 (UTC)

Thanks for reminding me ... Google did the job 1900 .. so he actually 'saw' before he was born :)). I have a number of fixmes's left... but I'm presently so busy... I'll take care of them soon --Joelemaltais 12:36, 12 Ġun 2005 (UTC)

Hi me again. Is it possible to get old papers from archives somewhere? Everybody quotes the 'Dħalna Madrid' Article but it isn't available online. Maybe we should start up Text sources on wikibooks!? (Papers, Books, political Archives) what do you think?
As long as you don't violate copyright :-) I don't know what the copyright laws are like here - usually it's a certain number of years after the author's death. Or else you have to contact the authors or their heirs and ask if you can put the material online. Digitizing is a huge hassle, you'd need some dedicated people to scan or type the stuff up (and no, I'm not volunteering). Are you familiar with Project Gutenberg? As regards old papers, I imagine that the Biblioteka in Valletta would be the place, although I've never actually used it (just visited it a few years ago because I like libraries). Antoine probably knows more about this seeing as how he's a linguist. Actually if you really want to do this, maybe there's a Government body that is involved with this kind of thing that you could partner with. Or you could get sponsorship from the Gvern, or get them to employ a couple of students over summer to work on the project. MaltaGirl 12:58, 13 Ġun 2005 (UTC)


Herbert Ganado kien involut, anke jekk forsi mhux uffiċjalment (din m'għandix iċ-ċertezza assoluta storika dwarha) mal-Partito Nazionalista u anke entitajiet ta' natura patrijottika/nazzjonalista oħrajn sa minn qabel ir-ritorn tiegħu mid-deportazzjoni fl-Uganda.

Nixtieq ukoll ngħid li jkun aħjar li nkunu aktar dettaljati dwar ir-raġunijiet tad-deportazzjoni ta' Ganado għax il-mod kif impoġġija qisu li Ganado kien japprova lil Franco u l-Falanġisti Spanjoli u l-Italja Faxxista b'mod assolut mentri dan mhux korrett skond Ganado stess. Meta Ganado kiteb favur Franco, għamel dan għax Franco kien Kattoliku u kien kontra l-liberali, s-soċjalisti u l-kommunisti li Franco kien qiegħed jiġġieled u li kienu anti-Kattoliċi. Ikun tajjeb li jinqara Rajt Malta Tinbidel rigward dan il-każ.

Jiena personalment interessatissimu fil-figura ta' Herbert Ganado, anke peress li għadni kif skoprejt li n-nanniet kollha tiegħi kienu jappoġġawh meta ħareġ bl-avventura tal-PDN.

Rigward l-integrazzjoni mar-Renju Unit u l-Indipendenza nippreċiża dwarhom skond kliem Ganado stess. Iva, Herbert Ganado, ta' Nazzjonalista, kien assolutament kontra l-Integrazzjoni. Iżda Herbert Ganado ma kienx kontra l-Indipendenza bħala kunċett, iżda kien daqxejn riluttanti li l-Indipendenza dakinhar kienet se tħalli impatt soċjo-ekonomiku negattiv għax Malta ma kinitx lesta, iżda Ganado kien jemmen li l-Indipendenza kellha tkun il-mira aħħarija tar-relazzjoni tan-nazzjon Malti fil-konfront ta' l-Imperu Ingliż (apparti r-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta indipendenti u r-Renju Unit stess). Dan issibuh f'Rajt Malta Tinbidel. Jien personalment interessat nagħmel riċerka anke fuq dan il-persunaġġ, iżda peress li l-imsemmi għamel opra monumentali bħala awtobiografija tiegħu (u anke ta' Malta) ma naħsibx li hemm urġenza.

Edric Micallef Figallo 17:57, 27 Marzu 2006 (UTC)

Herbert Ganado bhala editur tal-lehen is-sewwa bilfors kien favor Franco minhabba li hu kien se jehles lill-Spanja minn taht il-komunisti li kien qeghdin joqtlu mijiet ta sacerdoti u religjuzi u lajci nsara. Kien kuntent li Dahal Madrid ghal din ir-raguni. Ganado kien kuntent b'Mussolini u mhux bil-politika Faxxista ghax Mussolini lahaq il-konkordat mal-Vatikan u ghal xejn iktar.

L-internament kien ingust ghax haddiehor - Lord Strickland - kien defeatist u alarmist iktar minn Gananda 100 darba ghax sa hames snin qabel kien ga talab lill-gvern ingliz biex jibdew jithaffru x-xelters. Ghalxiex internawh?? ghax kien favur il-lingwa Taljana - zgur li malli gejn attakati Ganado ma kienx ha johrog atriklu bit-titlu - Sa fl-ahhar Mussolini ftakar fina - zgur kien jattakka lit-taljani ghax Ganado lil Malta u lil familtu kien ihobbhom hafna. (Zebbugi li qed jaqra rajt malta tinbidel - ha nibda it-tielet volum)

Herbert Ganado[immodifika s-sors]

Iva, Herbert Ganado, mill-ktieb tieghu stess, kien jidher li jappogga lil Franco u lill-Faxxisti. Kulhadd jaf li l-internament sar kontra l-ligi. Jidher illi kien ferm wara pero li, bhalma induna kullhadd, ma baqax jappogga lill-faxxisti u lil Franco - meta dawn imbaghad ghamlu dak li ghamlu. Niftakru wkoll li hu stess jghid illi jidher li internawh minhabba dak li kiteb favur FRanco. Niftakru ukoll li mieghu kien hemm ohrajn li riedu li Malta tkun ta' L'Italja - fosthom Nerik Mizzi. Mill-kitba tieghu jinhass fil li hu kien ikun japprova dan. Fil-kotba tieghu tohrog certu mibgheda lejn l-Inglizi u wiehed jifhem allura ghalfejn gie internat. B'danakollu ghalija huwa figura storika u erojka wkoll, ghaliex l-internament forsi legalment ma setghax isir. Irridu nifhmu ukoll li kienet minoranza qawwija ta' nies li kienu favur l'Italja -u dawn pjuttost kienu nies ta' certu klassi gholja. Nahseb li l'Italja, bil-propaganda li ghamlet Malta, tefghet, minghajr ma nafu firda ohra politika-socjali fil-pajjiz, li Ganado stess jammetti li nfirxet fil-futbol ukoll. Illum hafna jzommu mat-taljani, ghaliex proprju fi zmien l-Inglizi, jghidilna Ganado, thallew iferrxu l-kultura taghhom. Veru li l'Italja hija vicina, izda hemm hafna pajjizi jmissu ma xulxin fl-Ewropa li ma jaghmlux daqshekk influenza fuq xulxin. Hu propriju ghaliex il-Maltin hallew (u forsi iddecidew) li jkollna it-TV Taljan (wara l-gwerra) li llum hafna jxaqilbu lejn l-Italja. Fak iz-zmien kien mod iehor; kienu l-intellettwali li l-iktar li kienu jhobbu l-Italja minhabba l-kultura (jew kif jikteb Ganado, 'Koltura'). Jghid kif hafna internati kellhom ghall-Inglizi. Nifhem ghalhekk, kif f'dak iz-zmien setghu bezzghu lill-Gvernatur. Ganado, kif jghid hu stess, inqabad fix-xibka ta' biza' u mibgheda ta' certu nies. Dak li kien jghid kien jigi interpretat hazin. Meta jasal ghand il-kbarat kien allura jaghmel hafna allarm. Jiena cert li ghalkemm kien ihobb hafna iktar l'Italja minhabba l-'koltura' (jghid li l-Inglizi ma tawna xejn hlief bazi militari - li forsi huwa ftit esagerat), ma kien qatt ser imur kontra l-gvern ingliz fi zmien il-gwerra. Izda wara kulhadd gharef. Pierre Mallia