Jeffrey Pullicino Orlando

Minn Wikipedija, l-enċiklopedija l-ħielsa
Jump to navigation Jump to search

Jeffrey Pullicino Orlando huwa dentist u kien deputat parlamentari Indipendenti fl-aħħar fażi tal-Gvern Nazzjonalista ta' Lawrence Gonzi li sofra telfa elettorali fl'2013.

Twieled Tas-Sliema, trabba Ħ'Attard u jgħix Ħaż-Żebbuġ. Għandu tlett itfal u jipprattika bħala dentist f'Ħaż-Żebbuġ. Jghix ma Lara Boffa.

Politika[immodifika | immodifika s-sors]

Kien attiv fil-Partit Nazzjonalista sa minn meta kellu ħmistax il-sena. Għamel żmien membru attiv fil-Kumitati tal-Partit f'Ħ'Attard. Kien elett bħala kunsillier għal Ħaż-Żebbuġ fl-1993. Ikkontesta u ġie elett mis-seba' distrett f'isem il-PN fl-1996, 1998 u 2003. Kien elett mis-seba u mill-ħdax il-distrett fl-elezzjoni tal-2008 b'total ta' 5131 vot. Joseph Muscat, mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru, stqarr li l-"kontroversja tal-Mistra" li kien involut fiha Pullicino Orlando qabel din l-elezzjoni kienet "ħadma tal-Partit Nazzjonalista u li l-Partit Laburista kien waqa’ għal din il-ħadma." Kienet intiza biex tiddiskredita lill-predecessur tieghu Alfred Sant u trebbahhom l-elezzjoni.

Pullicino Orlando accetta li jikkontesta mal-Partit Laburista fl'elezzjonijiet generali tas-sena 2017 fuq insistenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat . Minkejja kampanja qasira hafna ta' ghaxart ijiem mar tajjeb izda ma giex elett. Il-kandidatura tieghu wasslet ghal kritika harxa minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Ftit jiem wara l-elezzjoni l-klinika tieghu sfat fil-mira ta' attentat ta' hruq.

Pullicino Orlando beda l-esperjenza Parlamentari tieghu bhala 'shadow Minister' tas-settur tat-Telekommunikazzjoni. Serva ghal numru ta' snin bhala l-kap tad-delegazzjoni Parlamentari Maltija ghall-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill ta' l-Ewropa. Kien mahtur Vici-President ta' l-Assemblea ghal sentejn. Ilu mill-2010 jservi bhala Chairman tal-Kunsill Malti ghax-Xjenza u Teknologija (MCST).

Pullicino Orlando ipprotesta kontra simenterija li kienet ha tinbena f'nofs Malta, kontra l-mizbliet li kienu ha jitwaqqfu biswit it-Tempji Megalitici tal-Imnajdra u Hagar Qim u kontra muzew taht l-art li kien se jinbena quddiem il-Kon-Katidral ta' San Gwann li potenzjalment seta jwassal ghal sfregju fil-wirt storiku taghna. F'dawn il-protesti sab appogg shih mis-socjeta civili. Fil-fatt tista tghid li f'kull okkazzjoni organizza moviment li ghinu biex iwassal dawn il-kampanji ghas-success li kellhom.

Private Member’s Bill fuq id-Divorzju[immodifika | immodifika s-sors]

Nhar is-6 ta' Lulju 2010, Pullicino Orlando ressaq Private Member’s Bill fil-Parlament biex jiġi introdott id-divorzju. F'Novembru 2010 twaqqaf il-Moviment Iva għad-Divorzju, b'Deborah Schembri, ċerpersin tal-moviment, u b'membri ohra prominenti fosthom l-Membri Parlamentari Evarist Bartolo u Jeffrey Pulli­cino Orlando. Dan il-moviment kien uniku ghal Malta ghax kellu fi hdanu membri li gejjin minn kull parti ta'l-ispettru politiku Malti.

Nhar is-16 ta' Marzu 2011 tressqet mozzjoni tal-Oppożizzjoni quddiem il-Parlament dwar kif għandha tkun il-mistoqsija tar-referendum li se jsir fit-28 ta' Mejju 2011, jiġifieri “Taqbel mal-introduzzjoni tal-għażla tad-divorzju f’każ ta’ koppja miż­żewġa li tkun ilha sseparata jew tkun ilha ma tgħix flimkien għal mill-inqas erba’ snin u meta ma jkun hemm l-ebda tama raġjonevoli ta’ rikonċiljazzjoni bejn il-miżżewġin, fil-waqt li jkun garantit manteniment adegwat u jkunu mħarsa t-tfal?” Din għaddiet għax ivvutat għaliha l-Oppożizzjoni kollha u żewġ Membri Parlamentari Nazzjonalisti, Jeffrey Pullicino Orlando u Jesmond Mugliett. Ir-Referendum għadda b’maġġoranza ta’ 53%, b'distakk ta' 14,576 vot.

Jirriżenja mill-Partit Nazzjonalista[immodifika | immodifika s-sors]

Nhar is-26 ta' Ġunju 2012, Pullicino Orlando, f'ittra li bagħat lill-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, talab lill-Eżekuttiv jikkunsidra t-tkeċċija ta' Richard Cachia Caruana mill-Partit Nazzjonalista. Ta min wiehed jghid li Richard Cachia Caruana kien ghadu kif gie kkundanat b'vot fil-Parlament Malti wara li harget, permezz tal-Wikileaks, informazzjoni li kienet tindika li Cachia Caruana hadem wara dahar l-Parlament Malti ma ufficcjali ta' gvernijiet barranin. L-akkużi li għamel Pullicino Orlando fir-rigward ta’ Richard Cachia Caruana huma li fil-perjodu bejn l-1996 u l-1998 kien ikkonfoffa ma’ uffiċjali tal-Partit Laburista, li kien ħadem ma’ uffiċjali ta’ gverni­jiet barranin minn wara dahar il-Parlament u li qajjem inkwiet fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. L-akkużi ġew diskussi f'laqgħa tal-Eżekuttiv tal-PN fis-17 ta' Lulju iżda dawn ma ġewx aċċettati u minflok għaddiet mozzjoni għar-ringrazzjament lil Cachia Caruana, b'mod unanimu.

Nhar it-12 ta' Lulju 2012, l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ddeċieda li Franco Debono, Jeffrey Pullicino Orlando u Jesmond Mugliett mhux se jitħallew jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit Nazzjonalista. U dan minkejja li Pullicino Orlando kien diga ddikkjara li mhux sejjer jikkontesta sitt xhur qabel.

Nhar id-19 ta' Lulju 2012, Pullicino Orlando rriżenja mill-Partit Nazzjonalista u mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Hekk il-gvern tilef il-maġġoranza parlamentari. F'ittra li bagħat lil Priministru Gonzi qal li m'għadux iħossu komdu jimmilta f'partit li ġie hijacked minn Richard Cachia Caruana u Austin Gatt. Huwa qal li se jinforma lill-iSpeaker tal-Kamra bid-deċiżjoni tiegħu. Huwa qal li b'rispett tal-5,100 konstitwent li tawh l-ewwel prefernza u se jibqa' jikkolabora mal-gvern fuq il-miżuri imniżżla fil-programm elettorali 2008. Madankollu jixtieq li jiġi kkunsultat fuq kwalunkwe miżura oħra li mhiex imniżżla f'dan il-programm u li l-gvern jkollu bżonn il-vot tiegħu biex jimplimenta. Temm l-ittra billi qal li dan m'hu se jbiddel xejn mir-rispett li hu għandu lejn il-Prim Ministru.

Pullicino Orlando rega gie mahtur Chairman tal-Kunsill Malti ghax-Xjenza u Teknologija mill-Gvern Laburista wara l-elezzjoni ta' l-2013. Assuma rwol ezekkutiv wara li is-CEO precedenti rrezenja mill-kariga ghal ragunijiet personali.

F'Awissu ta' l-2013 waqqaf l-'Anti-Cyberharassment Alliance (Malta)'ma numru ta individwi prominenti fosthom Deborah Schembri, il-membru parlamentari laburista li serviet ukoll bhala Chairperson tal-Moviment Iva, Joseph Cuschieri, il-kap tad-delegazzjoni Laburista ghall-Parlament Ewropew, Silvio Debono, chairman ta' l-MCAST u Jesmond Mugliett, ex-Ministru Nazzjonalista.